Χωρίς πρόστιμο ΚΤΕΟ για πολίτες που βρίσκονται εκτός χώρας!

  1. Αρχική
  2. Το αρχείο
  3. Χωρίς πρόστιμο ΚΤΕΟ για πολίτες που βρίσκονται εκτός χώρας!

Χωρίς πρόστιμο ΚΤΕΟ για πολίτες που βρίσκονται εκτός χώρας!

Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας

Κατόπιν ερωτημάτων πολιτών προς την Υπηρεσία μας σχετικά με τον εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός του για τεχνικό έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Στην περίπτωση στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της σχετ. υ.α. προβλέπεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα, εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.

2. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, είναι προφανές ότι τα ανωτέρω περί μη υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου, ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (με ταξιδιωτικά έγγραφα), αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός του για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημά του βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Σημειώνουμε πως υπάρχει περιθώριο 15 ημερολογιακών ημερών βάσει της ημερομηνίας των εγγράφων που προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ ως αποδεικτικά της παραμονής οχήματος ή κατόχου στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι τα εισιτήρια επιστροφής του ιδιοκτήτη του εν λόγω οχήματος, τότε υπολογίζεται περιθώριο 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία των εισιτηρίων επιστροφής.

61Χ1465ΧΘΞ-29Μ

espa-banner espa online rantebou b2b aitisi