Τι ισχύει για όσα οχήματα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ λόγω Κορωνοϊού

  1. Αρχική
  2. Το αρχείο
  3. Τι ισχύει για όσα οχήματα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ λόγω Κορωνοϊού

Τι ισχύει για όσα οχήματα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ λόγω Κορωνοϊού

Νέα εγκύκλιος δημοσίευτηκε στις 29/04/2020 ορίζοντας τον τρόπο επαναλειτουργίας των ΚΤΕΟ θέτοντας νέες συγκεκριμένες προθεσμίες όσον αφορά την διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου. Η εγκύκλιος αυτή ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη.

Ενόψει της άρσης του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΤΕΟ από τη Δευτέρα 4-5-2020, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η άρση της απαγόρευσης λειτουργίας των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ισχύει αναλογικά και για τα Δημόσια ΚΤΕΟ.

2. Όπου παρακάτω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), λογίζεται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)] δηλ. δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας. Τα οχήματα υποχρεούνται να προσέλθουν στα ΚΤΕΟ για έλεγχο το αργότερο μέχρι τις κατωτέρω οριζόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, χωρίς να προστίθεται σε αυτές η μία (1) επιπλέον εβδομάδα. Τα οχήματα μπορούν να προσκομίζονται για έλεγχο και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία, μετά όμως από ραντεβού ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΤΕΟ.

3. α) Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 7-3-2020 έως και Κυριακή 3-5-2020.

Ήτοι για παράδειγμα:
– Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ το Σάββατο 14-3-2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι τη Δευτέρα 25-5-2020.
– Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Κυριακή 15-3-2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι τη Δευτέρα 25-5-2020, κ.ο.κ. και
– Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Κυριακή 3-5-2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι τη Δευτέρα 13-7-2020.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών, ή Σαββάτου, η προθεσμία για εμπρόθεσμο έλεγχο μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β1) Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ (και όχι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα με συχνότητα ελέγχου ανά διετία, το οποίο είχε εφοδιαστεί με ΔΤΕ που έληξε την 14-3-2020, όταν προσκομιστεί εμπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ για έλεγχο (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης ισχύος που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μέχρι 25-5-2020) και εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 14-3-2022.

β2) Σε περίπτωση που σε όχημα διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα με συχνότητα ελέγχου ανά διετία, το οποίο είχε εφοδιαστεί με ΔΤΕ που έληξε την 14-3-2020, όταν προσκομιστεί στο ΚΤΕΟ για έλεγχο την 11-5-2020 (ήτοι εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της παράτασης ισχύος που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μέχρι 25-5-2020) και εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 10-6-2020 (δηλ. 30 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

4. α) Ομοίως παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων όλων των κατηγοριών που ταξινομήθηκαν στη χώρα ως καινούρια, εφόσον αυτή είναι εντός της χρονικής περιόδου από 7-3-2020 έως και 3-5-2020 [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος].

Ήτοι για παράδειγμα:
– Επιβατικό Ι.Χ. όχημα που ταξινομήθηκε την 16-3-2016 και η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας πρώτου περιοδικού τεχνικού ελέγχου ήταν η 16-3-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι την 25-5-2020.
– Επιβατικό Ι.Χ. όχημα που ταξινομήθηκε την 17-3-2016 και η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας πρώτου περιοδικού τεχνικού ελέγχου ήταν η 17-3-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι την 26-5-2020, κ.ο.κ. και
– Επιβατικό Ι.Χ. όχημα που ταξινομήθηκε την 3-5-2016 και η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας πρώτου περιοδικού τεχνικού ελέγχου ήταν η 3-5-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 όπως ισχύει, μέχρι την 13-7-2020.

β1) Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος (και όχι από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό όχημα Ι.Χ. που ταξινομήθηκε ως καινουργές στη χώρα μας με υποχρέωση πρώτου περιοδικού τεχνικού στην τετραετία από την ταξινόμησή του την 16-3-2020, όταν προσκομιστεί εμπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ για έλεγχο (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης υποχρέωσης για πρώτο τεχνικό έλεγχο που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μέχρι την 25-5-2020) και εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 16-3-2022.

β2) Σε περίπτωση που σε όχημα διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα που ταξινομήθηκε ως καινουργές στην χώρα μας με υποχρέωση πρώτου περιοδικού τεχνικού ελέγχου στην τετραετία από την ταξινόμησή του την 16-3-2020, όταν προσκομιστεί στο ΚΤΕΟ για έλεγχο την 11-5-2020 (ήτοι εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της παράτασης υποχρέωσης για πρώτο τεχνικό έλεγχο που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μέχρι την 25-5-2020) και εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 10-6-2020 (δηλ. 30 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

5. α) Εάν όχημα που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις 3 και 4 προσκομιστεί σε ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο πέραν των ως άνω αναφερόμενων καταληκτικών ημερομηνιών, καθίσταται εκπρόθεσμο και υποχρεούται στην καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Το χρονικό διάστημα για το οποίο το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο είναι από τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης των 70 ημερών έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό όχημα με ΔΤΕ με ημερομηνία λήξης την 16-3-2020 προσέρχεται για έλεγχο την 4-6-2020, ήτοι 10 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της παράτασης (25-5-2020). Για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 10 ημέρες και όχι όλο το διάστημα της παράτασης.

β1) Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά, κατά περίπτωση, από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ ή από την προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος].

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα με συχνότητα ελέγχου ανά διετία, το οποίο είχε εφοδιαστεί με ΔΤΕ που έληξε την 14-3-2020, όταν προσκομιστεί εκπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ για έλεγχο (μετά την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης ισχύος που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μετά την 25-5-2020) και εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 14-3-2022.

β2) Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα που ταξινομήθηκε ως καινούργιες στην χώρα μας με υποχρέωση πρώτου περιοδικού τεχνικού ελέγχου στην τετραετία από την ταξινόμησή του την 16-3-2020, όταν προσκομιστεί στο ΚΤΕΟ για έλεγχο την 3-6-2020 (ήτοι μετά την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης υποχρέωσης για πρώτο τεχνικό έλεγχο που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μετά την 25-5-2020) και εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 3-7-2020 (δηλ. 30 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

6. α) Τα οχήματα όλων των κατηγοριών με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 06-03-2020 και προγενέστερα, καθώς και τα οχήματα όλων των κατηγοριών με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 06-03-2020 και προγενέστερα [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος] θεωρούνται εκπρόθεσμα και ο τεχνικός τους έλεγχος, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, διενεργείται με την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα είναι από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση να προσκομιστούν εμπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο [λαμβανομένης υπόψη της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας] έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που είχε απαγορευτεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό όχημα με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 2-3-2020 δεν ελέγχθηκε πριν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων (το όχημα είχε δικαίωμα για εμπρόθεσμο έλεγχο μέχρι την 9-3-2020). Αν ελεγχθεί για παράδειγμα στις 14-5-2020 (ήτοι δέκα ημέρες μετά την άρση των μέτρων), για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου δεν θα ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που τα ΚΤΕΟ ήταν κλειστά, ήτοι από 23-3-2020 έως και 3-5-2020. Συνεπώς, το όχημα θα θεωρείται εκπρόθεσμο για 23 ημέρες.

β) Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, ανεξαρτήτως της διαπίστωσης ή μη σοβαρών ελλείψεων, γίνεται με έναρξη την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα: Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 2-3-2020 δεν ελέγχθηκε πριν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων (το όχημα είχε δικαίωμα για εμπρόθεσμο έλεγχο μέχρι την 9-3-2020). Αν ελεγχθεί για παράδειγμα εκπρόθεσμα στις 14-5-2020, και εφόσον π.χ. δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί 14-5-2022.

7. α) Παρατείνεται έως την Παρασκευή 29-5-2020 η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Τρίτη 17-3-2020 έως και Τρίτη 21-4-2020.

β1) Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ (και όχι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα που είχε εφοδιαστεί με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις που έληξε την 20-3-2020, όταν προσκομιστεί εμπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ για έλεγχο (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης ισχύος που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μέχρι 29-5-2020) και εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 20-3-2022.

β2) Σε περίπτωση που σε όχημα διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα που είχε εφοδιαστεί με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις που έληξε την 20-3-2020, όταν προσκομιστεί στο ΚΤΕΟ για έλεγχο την 11-5-2020 (ήτοι εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της παράτασης ισχύος που αναφέρεται παραπάνω, δηλ. μέχρι 29-5-2020) και εφόσον διαπιστωθούν εκ νέου σοβαρές ελλείψεις, τότε θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί η 10-6-2020 (δηλ. 30 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

8. α) Τα οχήματα όλων των κατηγοριών με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 16-03-2020 και προγενέστερα, θεωρούνται εκπρόθεσμα και ο τεχνικός τους έλεγχος, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, διενεργείται με την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα θεωρούνται εκπρόθεσμα δεν συνυπολογίζεται το διάστημα που είχε απαγορευτεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό όχημα με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 12-3-2020 δεν ελέγχθηκε πριν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων. Αν ελεγχθεί για παράδειγμα στις 14-5-2020 (ήτοι δέκα ημέρες μετά την άρση των μέτρων), για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου δεν θα ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που τα ΚΤΕΟ ήταν κλειστά, ήτοι από 23-3-2020 έως και 3-5-2020.

β) Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, ανεξαρτήτως της διαπίστωσης ή μη σοβαρών ελλείψεων, γίνεται με έναρξη την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Ήτοι για παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 12-3-2020 δεν ελέγχθηκε πριν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων. Αν ελεγχθεί για παράδειγμα εκπρόθεσμα στις 14-5-2020, και εφόσον π.χ. δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα εφοδιαστεί με ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία ισχύος θα αναγραφεί 14-5-2022.

9. Οχήματα όλων των κατηγοριών με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την 4-5-2020 και μεταγενέστερα, καθώς και οχήματα όλων των κατηγοριών με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 4-5-2020 και μεταγενέστερα [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος], ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις.

10. Από τις 4-5-2020 παύει να ισχύει η αριθμ. οικ. 23696/350/14-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΡΨ465ΧΘΞΓΣ3) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οπότε η ταξινόμηση των μεταχειρισμένων επιβατηγών Ι.Χ. οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4663/3020 (Α΄ 30) με την έκδοση ΔΤΕ από ΚΤΕΟ της χώρας μας (εφόσον αυτό απαιτείται από τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου της χώρας μας). Επίσης τα επιβατηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα τα οποία μεταβιβάστηκαν σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ενώ ευρίσκονταν σε φορολογική ακινησία, υποχρεούνται εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία μεταβίβασης να προσέλθουν για ανανέωση του ΔΤΕ.

11. Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για το θεσμό της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), ήτοι: Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΚΕΚ κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 7-3-2020 έως και Κυριακή 3-5-2020.

Ήτοι για παράδειγμα:
– Όχημα με ημερομηνία επόμενου ελέγχου επί της ΚΕΚ την 16-3-2020 μπορεί να εφοδιαστεί με νέα ισχύουσα, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων κατά τον έλεγχο, μέχρι την 25-5-2020.
– Όχημα με ημερομηνία επόμενου ελέγχου επί της ΚΕΚ την 17-3-2020 μπορεί να εφοδιαστεί με νέα ισχύουσα, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων κατά τον έλεγχο, μέχρι την 26-5-2020, κ.ο.κ, και
– Όχημα με ημερομηνία επόμενου ελέγχου επί της ΚΕΚ την 3-5-2020 μπορεί να εφοδιαστεί με νέα ισχύουσα, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων κατά τον έλεγχο, μέχρι την 13-7-2020. Η ημερομηνία επόμενου ελέγχου που σημειώνεται στη χορηγηθείσα ΚΕΚ γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ήτοι παράδειγμα:
Επιβατηγό Ι.Χ. όχημα εφοδιασμένο με ΚΕΚ στην οποία αναγράφεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου η 16-3-2020, όταν προσκομιστεί σε ΚΤΕΟ ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων την 11-5-2020 για έκδοση νέας KEK ετήσιας διάρκειας, η αναγραφόμενη επί της νέας ΚΕΚ ημερομηνία επόμενου ελέγχου θα είναι η 11-5-2021.

Διαβάστε αναλυτικά τη νομοθεσία εδώ : 25196 385 29-4-2020, Ω355465ΧΘΞ-95Ρ

espa online rantebou b2b aitisi