Παρατάσεις ΚΤΕΟ λόγω covid!

Ενόψει της άρσης του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΤΕΟ από τη Δευτέρα 14-12-2020, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπου παρακάτω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), λογίζεται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)] δηλ. δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας. Τα οχήματα υποχρεούνται να προσέλθουν στα ΚΤΕΟ για έλεγχο το αργότερο μέχρι τις κατωτέρω οριζόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, χωρίς να προστίθεται σε αυτές η μία (1) επιπλέον εβδομάδα. Τα οχήματα μπορούν να προσκομίζονται για έλεγχο και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία, μετά όμως από ραντεβού ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΤΕΟ.

2. α) Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, για επιβατικά οχήματα, δίκυκλα και φορτηγά έως 3,5tn, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 31-10-2020 έως και Κυριακή 13-12-2020.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών, ή Σαββάτου, η προθεσμία για εμπρόθεσμο έλεγχο μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β1) Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ (και όχι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

β2) Σε περίπτωση που σε όχημα διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

3. α) Ομοίως παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων -επιβατικών, δίκυκλων και φορτηγών έως 3,5tn- που ταξινομήθηκαν στη χώρα ως καινούρια, εφόσον αυτή είναι εντός της χρονικής περιόδου από 31-10-2020 έως και 13-12-2020 [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος].

β1) Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος (και όχι από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

β2) Σε περίπτωση που σε όχημα διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

4. α) Εάν όχημα που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 προσκομιστεί σε ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο πέραν των ως άνω αναφερόμενων καταληκτικών ημερομηνιών, καθίσταται εκπρόθεσμο και υποχρεούται στην καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Το χρονικό διάστημα για το οποίο το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο είναι από τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης των 70 ημερών έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

β1) Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά, κατά περίπτωση, από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ ή από την προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος].

β2) Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

5. α) Τα οχήματα με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 30-10-2020 και προγενέστερα, καθώς και τα οχήματα με ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 30-10-2020 και προγενέστερα [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος] θεωρούνται εκπρόθεσμα και ο τεχνικός τους έλεγχος, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, διενεργείται με την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα είναι από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση να προσκομιστούν εμπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο [λαμβανομένης υπόψη της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας] έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που είχε απαγορευτεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

β) Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, ανεξαρτήτως της διαπίστωσης ή μη σοβαρών ελλείψεων, γίνεται με έναρξη την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

6. α) Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από 07-11-2020 έως και 13-12-2020.

β1) Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχό τους εντός της χορηγηθείσας παράτασης των 70 ημερών, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ (και όχι από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου). Εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, τότε στο χορηγούμενο ΔΤΕ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

β2) Κατά τον εκπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων, ήτοι τον έλεγχο που διενεργείται πέραν της χορηγηθείσας παράτασης των 70 ημερών, καταβάλλεται το πρόσθετο ειδικό τέλος του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Εφόσον τα αναφερόμενα οχήματα προσκομιστούν στο ΚΤΕΟ για έλεγχο έως και 30 ημέρες μετά τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης, ο έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος επανέλεγχος. Στην περίπτωση που προσέλθουν για επανέλεγχο μετά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας παράτασης, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου, τότε διενεργείται πλήρης αρχικός έλεγχος και καταβάλλεται το πρόσθετο ειδικό τέλος του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει, μόνο στην περίπτωση που το όχημα προσκομίζεται για έλεγχο μετά την ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ. Το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο, για τη διενέργεια αρχικού αντί επαναληπτικού ελέγχου, για το χρονικό διάστημα μετά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας παράτασης και έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, ανεξαρτήτως του είδους των ελλείψεων που τυχόν διαπιστώνονται, θα ξεκινά από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

7. α) Τα οχήματα με ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 06-11-2020 και προγενέστερα, θεωρούνται εκπρόθεσμα και ο τεχνικός τους έλεγχος, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, διενεργείται με την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο τα υπόψη οχήματα θεωρούνται εκπρόθεσμα δεν συνυπολογίζεται το διάστημα που είχε απαγορευτεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

β) Ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, ανεξαρτήτως της διαπίστωσης ή μη σοβαρών ελλείψεων, γίνεται με έναρξη την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

γ) Εφόσον τα αναφερόμενα οχήματα προσκομιστούν σε ΚΤΕΟ για επανέλεγχο μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία του αρχικού τους ελέγχου, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου, τότε διενεργείται πλήρης αρχικός έλεγχος και επιπλέον υποχρεούνται στην καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, όπως ισχύει.

8. Οχήματα με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την 14-12-2020 και μεταγενέστερα, καθώς και οχήματα με ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 14-12-2020 και μεταγενέστερα [χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας (1) επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος], ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις.

9. Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για το θεσμό της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), ήτοι: Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΚΕΚ -επιβατικών, δίκυκλων και φορτηγών έως 3,5tn-, εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από 07-11-2020 έως και Κυριακή 13-12-2020.

10. Για όσα οχήματα φέρουν ή τοποθέτησαν/αφαίρεσαν εγκατάσταση υγραεριοκίνησης ισχύουν τα παρακάτω :

α) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένων οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την καλή λειτουργία του συστήματος υγραερίου, η οποία έληξε στο χρονικό διάστημα από 31-10-2020 έως 13-12-2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες.

β) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης ή απεγκατάστασης συστήματος LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την ορθή εγκατάσταση ή απεγκατάσταση του συστήματος υγραερίου, η οποία εκδόθηκε ή έληξε στο χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως και 13-12-2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες.

11. Οχήματα για τα οποία προκύπτει ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως 13-12-2020 όπου υπήρχε η υποχρέωση να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ελέγχονται εμπρόθεσμα έως τις 29-01-2021.

12. Για ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι θετικοί στον κορωνοϊό ή αποτελούν στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ισχύει περιθώριο καθυστέρησης 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παύσης του λόγου ανωτέρας βίας ή αλλιώς περιθώριο έως 29-01-2020 εφόσον ο λόγος ανωτέρας βίας συνέτρεχε για το διάστημα από 07-11-2020 έως 13-12-2020 :

α) Ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο είχαν νοσηλευθεί, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους προσκομίζοντας πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής. Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί από ανάλογη βεβαίωση κατ’ οίκον νοσηλείας.

β) Ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο είχαν χαρακτηριστεί ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους προσκομίζοντας βεβαίωση/γνωμάτευση θεράποντος ιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής ή έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή του ΕΟΔΥ.

Διαβάστε τις σχετικές νομοθεσίες εδώ : 10-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 25-11-2020, 03-12-2020, 11-12-2020.

espa online rantebou b2b aitisi